فرصت شغلی در آواگستر

با توجه به گسترده بودن شرکت آواگستر ما از افراد واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را برای شرکت ارسال در زمان استخدام به شما اطلاع رسانی خواهد شد.

ارسال رزومه

به ایمیل avaagostar@gmali.com

تلگرام avaagostarrr